Stadgar

STADGAR FÖR BIBLIOTEKETS VÄNNER I HÖLLVIKEN
§ 1  Föreningens namn är Bibliotekets vänner i Höllviken.
§ 2 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 3  Föreningens styrelse har sitt säte i Höllviken.
§ 4  Föreningen är öppen för alla som omfattar föreningens syfte och erlägger av årsmötet fastlagd avgift.
§ 5 Föreningen har ambitionen att genom skilda kulturaktiviteter stimulera medlemmarnas och allmänhetens intresse och engagemang för biblioteket, böcker och läsning. En av föreningens viktigaste uppgifter är att ekonomiskt stödja bibliotekets olika projekt genom årliga bidrag.
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som verkställer beslut som fattas på årsmöten och medlemsmöten, planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen, ansvarar för och förvaltar föreningens medel, samt förbereder och sammankallar årsmötet.
§ 7 Till föreningens styrelse väljer årsmötet en ordförande och fyra ytterligare styrelseledamöter jämte minst två suppleanter. Styrelsen fördelar själv övriga arbetsuppgifter mellan ledamöterna. Styrelsemöte är beslutsmässigt när alla fått kallelse enligt överenskommelse och minst fyra deltagare är närvarande. Det åligger ordförande att eftersträva enhälliga beslut. Om omröstning måste tillgripas avgör ordförandes röst ifall rösterna faller lika.
§ 8 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan årsmötena.
§ 9  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
§ 10 Kallelse till årsmöte utsänds till varje registrerad (betalande) medlem senast 14 dagar före mötet. Årsmötet är beslutsmässigt när det är stadgeenligt sammankallat samt med minst fyra deltagare. Vid omröstning med lika rösteantal avgör ordförandes röst . Till ordförande, kassör, revisorer, revisorssuppleanter, protokolljusterare kan dock endast medlemmar över 18 år väljas. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
§ 11  Ordinarie årsmöte hålls i februari och följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet
 • prövning av om mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsmässigt
 • fastställande av mötets föredragningslista
 • styrelsen framlägger verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • revisorerna framlägger revisionsberättelse
 • prövning av om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
 • val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • val av fyra övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret jämte minst två suppleanter
 • val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret jämte två suppleanter
 • val av valberedning inför följande årsmöte
 • fastställande av medlemsavgift
 • övriga ärenden
§ 12a. Förslag till ändring av dessa stadgar måste godkännas på ordinarie årsmöte och träder ikraft omgående.
§ 12b. Frågan om föreningens upphörande måste godkännas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 13  Föreningens firma, bankkonto och postgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 14  Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla en sammanslutning med likartat syfte se § 5)